0

Αναζήτηση

Δείτε τις προσφορές μας σε γυναικεία μαγιό! Shop Now

Προσωπικά δεδομένα

Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως επίσης και η συνολική διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους ακόλουθους Όρους.

• Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από το www.e-kapetanios.gr των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ όνομα, επάγγελμα, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τους χρήστες / επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι.

•  Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από το www.e-kapetanios.gr περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

• Το www.e-kapetanios.gr μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικιοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

 για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).

 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.

 για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του www.e-kapetanios.gr και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν.

 για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του www.e-kapetanios.gr μετά από συγκατάθεσή τους.

 για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του www.e-kapetanios.gr, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.

 για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του www.e-kapetanios.gr από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.

 για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.

 για την βελτίωση της αναγνωσιμότητας και προώθησης του www.e-kapetanios.gr.

• Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικιοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από το www.e-kapetanios.gr σε Αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό. Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του Αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι το www.e-kapetanios.gr στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

• Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον το www.e-kapetanios.gr η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, το www.e-kapetanios.gr δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα το www.e-kapetanios.gr έχουν τα εξής δικαιώματα:

 Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του www.e-kapetanios.gr.

 Το δικαίωμα πληροφόρησης για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.

 Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.

 To δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

 Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Το www.e-kapetanios.gr τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από το www.e-kapetanios.gr του ως άνω ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997 ο φορέας το προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι το www.e-kapetanios.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το www.e-kapetanios.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο www.e-kapetanios.gr καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.

Το www.e-kapetanios.gr αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Το www.e-kapetanios.gr αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των χρηστών / επισκεπτών στον  παρόν δικτυακό τόπο και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

Τα προσωπικά στοιχεία που εισάγετε στο www.e-kapetanios.gr και χρησιμοποιούνται για την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, είναι απολύτως ασφαλή και η εταιρεία μας δεσμεύεται πως αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας και την από κοινού συμφωνημένη επικοινωνία μαζί σας (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική).

Δεσμευόμαστε επίσης πως κανείς άλλος δεν θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, πλην του αρμόδιου τμήματος της εταιρείας μας που είναι υπεύθυνο για τις διεκπεραιώσεις των παραγγελιών σας.

Το www.e-kapetanios.gr σας συμβουλεύει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την δημιουργία και αποθήκευση των προσωπικών σας κωδικών (password) και να χρησιμοποιείτε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για την δημιουργία αυτών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.e-kapetanios.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Το www.e-kapetanios.gr δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

Επιστροφή στην κορυφή
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας